กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
เขียนโดย admin เมื่อ สิงหาคม 19 2011 18:02:55
           กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ประจำปี 2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ

เพิ่มเติม
           กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 โดยมีครู และพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เข้าร่วมจำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง และโรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะมารยาทไทย(การไหว้)การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิด การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมดังนี้ บรรยายให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธีโดย ศน.มติภา ชัยชิต วิทยากรจาก สพป.นค.1 เรื่องการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดย นางสมร บุญลพ วิทยากร ร.พ.ร.ท่าบ่อ เรื่องการไหว้สวย ยิ้มใส โดย นายเนตร ศรีอ้วน วิทยากร โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ และแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม จำนวน 5 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 ร่วมด้วยช่วยกันทำหนังสือ Pop Up ฐานที่ 2 การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ฐานที่ 3 ร้องเล่นเต้นอ่าน ฐานที่ 4 การส่งเสริมกระบวนการคิด ฐานที่ 5 วินัย คุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย
ภาพ/ข่าว
ครูฉลอง พันธุระ